Welcome

 

 

 

Yuan State

Da Chao Tong Bao (Great State Circulating Treasure) - coins with Tamgha of Great Mongol Khans in pre-Yuan period. Da Chao Tong Bao. With countermark- the Degere Tamgha of Great Mongol Khan Ogodei. 21.1mm. 3.28g. z25112
Da Chao Tong Bao (Great State Circulating Treasure) - coins with Tamgha of Great Mongol Khans in pre-Yuan period.
Da Chao Tong Bao. With countermark- the OnginTamgha of Great Mongol Khan Guyug. 21.5mm. 3.34g. z1509
Da Chao Tong Bao (Great State Circulating Treasure) - coins with Tamgha of Great Mongol Khans in pre-Yuan period.
Da Chao Tong Bao. With countermark- the Trident Tamgha of Great Mongol Khan Monghe. 22.56mm. 2.00g. z711
Qubilai Khan (Emperor Si Zu). 1260.1279-1294.
Zhi Yuan Tong Bao. 1264-1294. 3 cash.AE
31.2mm. 10.45g. (private collection)
YUAN STATE. KHUBILAI KHAGAAN (1260/1279-1294AD)
Zhi Yuan Tong Bao. Bronze.2 wen. Emperor Shi Zu ? Khubilai Khagaan.
Obverse: Zhi Yuan Tong Bao. Reverse: Plain.
29.1mm7.11g001KUB0010
Temur Uljaytu Khan (Emperor Zheng Zong). 1295-1307.
Yuan Zhen Yuan Bao. 3 cash.AE. 31mm. 9.53g. z91
Temur Uljaytu Khan (Emperor Zheng Zong). 1295-1307.
Da De Yuan Bao.3 cash.AE. 31.5mm. 7.72g. z90
Kaishan Guluk Khan (Emperor Wu Zong). 1308 -1311.
Da Yuan Tong Bao.10wen. AE. 41.1mm. 19.31g.
YUAN STATE. KAISHAN QULUG KHAN. (1308-1311AD).
Da Yuan Tong Bao. Bronze. 10 wen. Emperor Wu Tsu - Kaishan Qulug Khagaan.
Obverse: Da Yuan Tong Bao. Reverse: Plain.
40mm18.49g002KHQ0010
YUAN STATE.KAISHAN QULUG KHAGAAN. (1308-1311AD).
Zhi Da Tong Bao. AE. Temple coin. Emperor Wu Tsu ? Kaishan Qulug Khagaan.
Obverse: Zhi Da Tong Bao. Reverse: Plain.
15.5mm2.3g002KHQ0020
Ayurbarbid Khan (Emperor Zhen Zong).1311-1320.
Yan You Yuan Bao.1314-1320. AE. 11.7mm. 0.94g. z21031
Shidebal Khan (Emperor Ying Zong).1321-1323.
Zhi Yuan Tong Bao.AE. Reverse: 4 languages legend. z24322
Yesun Temur Khan (Emperor Tai Ding Di).1324-1328.
Tai Ding Tong Bao.AE. 19mm. 3.8g.
Tuqa Temur Khan (Emperor Wen Zong).1329-1332.
Zhi Shun Ren Shen (3rd year of Zhi Shun).
"Hu Sheng" on reverse means DaChenTianHuShengSi temple, which was built in 1329 AD. AE. z5321
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. 1wen.Rev: Chen.1wen. AE. 25.5mm. 3.03g.
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. 1 wen. Rev: Chen. 2wen. After 1355. AE. 30.0mm. 7.07g.
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. 3wen. AE. z30160
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. 10 wen. AE. 30.7mm. z3546
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. Rev: Si. 2 wen. AE. z4572
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. Rev: Yin. 3 wen. AE. z42344
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. Rev: Wu. 5 wen. AE. z42685
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao. Rev:Yu-Liang-Zhong. 10 wen. AE.z3226
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao.3wen. Before 1368. AE. z42343
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao.5wen. 1358-1359. AE. 34.00mm. 10.05g. z1152
Toqan Temur Khan (Emperor Shun Di).1341 -1368.
Obv: Zhi Zheng Tong Bao.10wen. before 1368 AE. 44.7mm. 24.8g. z4569
 

 

YUAN STATE. YISUN TEMUR KHAGAAN. (1324-1328AD).
Tai Ding Tong Bao. Bronze.2 wen. Emperor Tai Ding Di ? Yisun Temur Khagaan.
Obverse: Tai Ding Tong Bao. Reverse: Plain
19mm3.8g003YIS0010
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD)
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 2 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Mao? (pags-pa).
33mm9.2g004TTK0010
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD).
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 2 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Si? (pags-pa).
33mm11g004TTK0020
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD).
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 3 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Chen? (pags-pa).
33mm9.7g004TTK0030
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD)
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 10 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Shih? (pags-pa).
43mm31.2g004TTK0040

The Silver Coins of Mongol Pe